Copyright © 2018 Tenancy.hu

Kapcsolat | Visszajelzés küldése | Adatvédelmi Szabályzat |ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a https://www.tenancy.hu weboldalt (továbbiakban weboldal) bérbeadóként, bérlőként, illetve ingatlanközvetítőként használó személyek (a továbbiakban együttesen: Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közti szerződéses jogviszony általános feltételeit.

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, megfelelőségi vizsgálat igénybevétele, dokumentumok feltöltése, független bérbevevői tanúsítvány készíttetése (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás)) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar, magatartási kódexre nem utalnak. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belül rendkívüli felmondással felmondhatja a szerződését.

A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető a következő oldalon:

https://www.tenancy.hu/aszf

A hatályos ÁSZF elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:

https://www.tenancy.hu/aszf.pdf

2. Szerződő Felek meghatározása

Felhasználó: az a Látogató, aki regisztrálásával a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi.

Felhasználó továbbá az a természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki saját tulajdonát képező magyarországi ingatlan kiadása miatt veszi igénybe a weblap szolgáltatásait (a továbbiakban: Bérbeadó).

Felhasználó továbbá az a cselekvőképes természetes személy, aki saját tulajdonát nem képező magyarországi ingatlan bérbevétele miatt veszi igénybe a weblap szolgáltatásait (a továbbiakban: Bérlő).

Felhasználónak minősül szintén az is, aki a bérbeadás alatt álló ingatlan tulajdonosával kötött kizárólagos megbízási szerződés alapján végez ingatlanközvetítői tevékenységet, melynek keretében a megbízás tárgyát képező ingatlan bérbeadása kapcsán veszi igénybe a weblap szolgáltatásait (a továbbiakban: Ingatlanközvetítő).

Látogató: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa. A Látogató ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Szolgáltató: a weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője

Cégnév: Tenancy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.

 • Cégjegyzékszám: Cg.13-09-184815

 • A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 25843655-2-13

 • E-mail: info@tenancy.hu

3. A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy jelen ÁSZF mellékletét képező dokumentumban meghatározott díjszabás megfizetése ellenében a weboldala közreműködésével független bérbevevői megfelelőségi vizsgálat szolgáltatását nyújtja (továbbiakban: Szolgáltatás), ennek keretében:

 • Bérbeadói online regisztrációt követően lehetőség nyílik a Bérbeadó tulajdonában álló ingatlan adatainak a feltöltésére és automatikusan elkészül egy egyedi azonosító szám az ingatlanhoz rendelten, mely azonosító megadásával igényelhet bérlőjelöltjeitől bérbevevői tanúsítványt,

 • Bérbevevői online regisztrációt követően automatikusan lehetőség nyílik adatok és dokumentumok feltöltésére és automatikusan elkészül egy belső adminisztrációt segítő ügyfél azonosító szám, továbbá lehetőség nyílik a megfelelőségi vizsgálat és a független bérbevevői tanúsítvány igénylésére,

 • Ingatlanközvetítő online regisztrációt követően lehetőség nyílik a megbízás tárgyát képező ingatlan adatainak a feltöltésére és automatikusan elkészül egy egyedi azonosító szám az ingatlanhoz rendelten,

 • független bérbevevői tanúsítványt készít és megfelelőségi vizsgálatot végez az erre vonatkozó megrendelés alapján.

 • az elkészült független megfelelőségi vizsgálatot megküldi a Bérbeadó (vagy az Ingatlanközvetítő), valamint a Bérbevevő részére.

Bérbeadók, illetve Ingatlanközvetítő korlátlan számú ingatlan adataittöltheti fel a weblapra.

Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem végez ingatlanközvetítői tevékenységet, és nem vállalja át a Bérbeadótól, illetve Ingatlanközvetítőtől a Bérbevevőkkel való, valamint a Bérbevevőktől a Bérbeadókkal és Ingatlanközvetítőkkel való kapcsolattartás feladatait.

Felhasználók részére a Szolgáltatás a https://www.tenancy.hu weboldalon a név, telefonszám és email cím megadásával, illetőleg regisztrációt követően vehető igénybe. Minden Felhasználó csak egy felhasználói néven regisztrálhat. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy a Felhasználó több regisztrált felhasználói nevet használ, úgy a Szolgáltatónak jogában áll valamennyi regisztrációt törölni.

A Szolgáltatás eléréséhez szükséges internet hozzáférés és az ahhoz szükséges eszközök (hardver és szoftverek, illetve azok megfelelő beállításai) biztosítása a Felhasználó feladata.

A Szolgáltatás igénybe vétele feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Felhasználó viseli a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, hackerek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

 • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a weboldal normális működését és a tartalom megtekintését

 • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása

 • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése

 • Bármely szoftver nem megfelelő működése

 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Felhasználók kötelesek valós tartalmakat, adatokat közzétenni és feltölteni, amelyek tartalmáért minden jogi felelősség a Felhasználókat terheli.

A Felhasználó a regisztráció során megadott adatok és tartalmak módosítását, azok elküldését követően már nem módosíthatja, mivel azok a megfelelőségi vizsgálat során már felhasználásra kerültek. Amennyiben bármilyen adatában változás következett be a regisztrációt követően, úgy korábbi regisztrációjának megtartása mellett, a korábbi adatok törlésére, majd ezt követően új adatok feltöltésére van lehetőség. .

A Bérbeadó által az „Új ingatlan hozzáadása” menüpontba feltöltött adatok között csak az ingatlannal kapcsolatos információk szerepelhetnek. Telefonszám, email cím, link (ez utóbbi külön szolgáltatás igénybevétele nélkül) nem kerülhet bele ebbe a menüpontba. A Szolgáltató fenntartja a jogot a nem engedélyezett tartalmak törlésére, esetleg módosítására.

A Felhasználók által elkészített profilok, feltöltött adatok között nem szerepelhetnek az alábbiak: 

 • valótlan vagy megtévesztő adat, (beleértve a nem tulajdonostól/kizárólagos megbízással rendelkező ingatlanközvetítőtől származó hirdetést),

 • reklám, logó, felirat, webcím, telefonszám,

 • link, ami más weboldalakra mutat,

 • olyan adat, amely bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthet,

 • olyan adat, amelynek a Szolgáltató honlapján történő szerepeltetéshez harmadik személy külön írásbeli hozzájárulása vagy engedélye szükséges,

 • pornográf, faji, kissebségi jogokat sértő tartalmak,

 • kártékony programkód,

 • kéretlen reklám célú e-mailek küldése (SPAM), valamint más Felhasználók zaklatása.

 • olyan tartalom, amely a tárhelyszolgáltató általános szerződési feltételeibe ütközik: https://mediaart.hu/aszf.pdf

 • olyan tartalom, ami a jelen ÁSZF feltételeibe, harmadik személy jogaiba vagy törvénybe ütközik, illetve a Szolgáltató megítélése szerint egyébként kifogásolható.

Szolgáltató jogosult a fenti előírásokba ütköző tartalmakat, adatokat – akár ingyenesek, akár olyanok, amelyekért valamilyen formában fizettek a Felhasználók – a Felhasználók előzetes értesítése nélkül korlátozni, felfüggeszteni, illetőleg törölni; Szolgáltató a már megfizetett díjak visszafizetésére nem köteles.

4. Szerződés létrejötte:

A Felhasználó regisztrációját követően, az adott szolgáltatás igénybevétele érdekében adatainak megadásával és végleges elküldésével adja le a Szolgáltató részére az adott szolgáltatásra irányuló megrendelését. A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató, mint eladó visszaigazoló e-mailjével, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja, jön létre a szerződés a Felek között, azaz a Felhasználó által a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi adat és dokumentum feltöltését és rendelés leadását a Szolgáltató visszaigazolja.

A weboldalon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató elektronikus számlát állít ki, melyet a 7. pontban rögzített díjfizetésnek a Szolgáltatónál való jóváírásával egyidejűleg bocsát a Felhasználó rendelkezésére.

A Felhasználó által, az adott szolgáltatás igénybevételére irányuló rendelés leadására minden nap 0-24 órában van lehetőség, azonban az egyes megrendeléseknek a Szolgáltató általi feldolgozása munkanapokon 9-17 óra között történik.

5. Felelősség kizárása

A weboldalon elhelyezett anyagok, adatok tartalmáért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, elmaradt haszonért, amelyek a weboldalon elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. A Szolgáltatót minden esetben kizárólag a megrendelt Szolgáltatás ellenértékének mértékéig terheli kártérítési felelősség.

A Felhasználó teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért, amelyet harmadik személy a Felhasználó tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye.

A Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved, úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján a külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó termékek esetén köteles a Szolgáltató nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a szolgáltatásnyújtás eredményeként létrejött tartalom nem tehető közzé és használható fel. A Felhasználó mindaddig nem köteles a kész tartalmat átvenni, amíg a Szolgáltató ezen nyilatkozattételi kötelezettségének nem tesz eleget.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz a weboldal, és a weboldalon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatás folyamatosságát. Szolgáltató nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket Szolgáltatótól független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elkövetett jogsértés eredményez.

Szolgáltató nem vonható felelősségre a hirdetésben szereplő ingatlanok bérbeadási ára piaci viszonyoknak való megfelelőségért. Az ebből eredő jogkövetkezményekért a felelősség kizárólag a Bérbeadót és/vagy az Ingatlanközvetítőt terheli.

A weboldalon szolgáltatott tartalmak, adatok kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a Szolgáltató kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

6. Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a https://www.tenancy.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): a Szolgáltató.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Tilos a https://www.tenancy.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Tulajdonos írásos hozzájárulása nélkül.

Az https://www.tenancy.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá https://www.tenancy.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

7. Díjszabás és fizetési feltételek

A Szolgáltatás mindenkori díjszabását a jelen ÁSZF melléklete tartalmazza.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakat minden év januárjában a KSH által közzétett, az előző naptári évre vonatkozó inflációs rátának megfelelően (kerekítve) minden előzetes értesítés nélkül is egyoldalúan módosítani.

A Bérbevevő, mint felhasználó regisztrációját követően a Szolgáltató felé jelzi az általa igénybe venni kívánt szolgáltatás típusát (megfelelőségi vizsgálat, független bérbevevői tanúsítvány, gyorsított bérbevevői tanúsítvány), amely alapján az automatikus számlázási rendszer egy díjbekérőt készít és küld el a Bérbevevő részére - megjelölve a szolgáltatás ellenértékének teljesítési határidejét és helyét -, annak a regisztráció során megadott email címére. A díjbekérőben foglalt díj megfizetése nem feltétele az igényelt Szolgáltatás elkészítése, azonban a díjbekérőben foglalt díj a Szolgáltató részére történő megfizetését követően 24 órán belül kerül a Bérbevevő részére átadásra a szolgáltatásnyújtás során keletkezett eredmény (vizsgálat eredménye).

Felhasználó az alábbi módokon teljesítheti a Szolgáltatás ellenértékét:

 • a 11742355-21418990 számú bankszámlára történő banki átutalással

 • online felületen történő bankkártyás befizetéssel

A Szolgáltató főszabályként elektronikus számlát bocsát ki szolgáltatásairól, amelyet a Felhasználó részére annak regisztrációja során megadott email címére küld meg. Az elektronikus számla megtekintéséhez szükséges, térítésmentesen beszerezhető szoftver (Adobe Acrobat Reader) beszerzése a Felhasználó feladata.

Adatvédelmi rendelkezések

A Szolgáltató mint adatkezelő adatvédelmi szám: NAIH-128276/2017

Az adatkezelés célja

A Szolgáltató kizárólag abban az esetben gyűjt a Felhasználóktól személyes adatokat, ha a Felhasználó úgy dönt, hogy regisztrál, vagy más módon tartalmat, adatokat tölt fel a weboldalra, esetleg kapcsolatba szeretne lépni Szolgáltatóval online kapcsolat-felvételi form segítségével.

A Felhasználó az oldalon történő regisztrációval és a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

Az adatgyűjtés formája: weboldali form adatokkal és tartalommal való feltöltése és elküldése. A regisztrációs form kitöltése során az Szolgáltató az Felhasználó nevét, telefonszámát, illetve e-mail címét kéri el.

A regisztrációt követően a Bérbevevő, mint felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele céljából az alábbi adatok és tartalom feltöltésére jogosult:

 • Személyazonosságot igazoló iratok másolata

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata

 • Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott igazolás

 • Munkaviszony és jövedelem alátámasztásául szolgáló igazolások

A regisztrációt követően a Bérbeadó, mint felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele céljából az alábbi adatok és tartalom feltöltésére jogosult:

 • ingatlan típusa: lakás / ház / szoba

 • ingatlan építéstechnológiai jellege: tégla / panel / csúsztatott zsalus

 • irányítószám, település, utca, házszám megadása

 • lakóterület, szobák száma, félszobák száma

 • havi bérleti díj összege

 • havi várható rezsi költség (átlagos)

A regisztrációt követően, annak folytatásához az Ingatlanközvetítő, mint felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele céljából az alábbi adatok és tartalom a Szolgáltató részére jogosult és köteles megküldeni az egyuttmukodes@tenancy.hu email címre:

 • ingatlanközvetítői névjegyzékbe való felvételt intéző illetékes szakigazgatási szerv neve

 • ingatlanközvetítői nyilvántartási szám

A Felhasználó a weboldali űrlapok elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje. Az adatkezelés célja: bérbevevői megfelelőségi vizsgálat és független bérbevevői tanúsítvány készítése.

Böngészéskor mindössze anonim információk kerülnek rögzítésre arról, hogy a Látogatók mely aloldalakat nézik meg, milyen funkciókat használnak vagy próbálnak meg használni. Ezen adatok segítséget nyújtanak az oldal üzemeltetéséhez és továbbfejlesztéséhez, valamint a zökkenőmentes működés fenntartásához.

A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a Látogatók számát, jellemzőit a Google Analytics webanalitikai szolgáltatással méri. A Google Analytics működése során számos jellemzőjét naplózza a Látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban. A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra.

A cookie-k sokféle funkcióval rendelkezhetnek: információt gyűjtenek, megjegyzik a Felhasználó egyéni beállításait, megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára. A Szolgáltató a cookie-knak köszönhetően tudja meghatározni például, hogy a weboldal melyik része a legnépszerűbb, melyik aloldalra kattintanak a legtöbben, stb. Ez azért is fontos, mert az Szolgáltató így a felhasználók igényeihez tudja alakítani a weboldalt és komplexebb felhasználói élményt tud nyújtani.

A legtöbb böngészőben beállítható, hogy a Felhasználó elfogadja-e a cookie-kat vagy sem. A böngészőben található beállításokban azt is be lehet állítani, hogy a Felhasználó kér-e értesítést arról, ha a weboldal cookie-t kíván elhelyezni a böngészőjében, ahogy azt is, hogy a különböző típusú cookie-k meddig maradhatnak fenn, illetve törlődjenek-e a böngésző program bezárásakor. 

Amennyiben nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Szolgáltató az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.

A Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozza fel.

A Szolgáltató megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa tárolt személyes adatok védelme érdekében azért, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Az adatkezelés során az Szolgáltató figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, különös tekintettel az alábbiakra: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A Szolgáltató a felhasználók adatait bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére, kivéve a jogszabály által meghatározott eseteket.

Az adatkezeléssel kapcsolatosan eljáró illetékes hatóság megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu).

A 2011. évi CXII. törvény alapján van lehetőség arra, hogy a Szolgáltató kérés esetén

 • tájékoztatást adjon a Felhasználónak (jogosultnak) személyes adatai kezeléséről, valamint

 • törölje vagy zárolja a Felhasználó (jogosult) személyes adatait – a kötelező adatkezelés kivételével.

A Szolgáltató kérés esetén tájékoztatást ad a Felhasználó (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a Felhasználó (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatok törlése vagy helyesbítése is a fenti elérhetőségeken kérhető, illetve ugyanitt van lehetőség az Adatok kezelése ellen kifogást emelni.

A Felhasználó (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

A Felhasználó (jogosult) a jogainak megsértése esetén a Szolgáltató, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelés

A beérkező panaszokat a Szolgáltató 5 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek

 • Cím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.

 • Levelezési cím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.

 • Email: panaszkezeles@tenancy.hu

Szolgáltató panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

 • elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

 • A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 • A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

9. Regisztráció törlése

A Felhasználók jogosultak a weboldalhoz tartozó regisztrációjukat és ezzel az általuk feltöltött adataikat és tartalmakat töröltetni. A törlés iránti igényüket a Szolgáltató felé kötelesek jelezni az info@tenancy.hu email címre való kérelem küldésével. A kérelem visszaigazolását követő 1 munkanapon belül a Szolgáltató köteles az adatbázisából és valamennyi rendszeréből a Felhasználó összes adatának a végleges eltávolítására.

Abban az esetben, amennyiben a Felhasználótól nem érkezik a Szolgáltató felé törlés iránti kérelem, úgy a Szolgáltató minden esetben automatikusan, a Felhasználó előzetes értesítését követően törli rendszeréből az adatokat a független bérbevevői tanúsítvány elkészítését követő 60. napon.

10. Záró rendelkezések

 • Az ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekből eredő jogok és követelések engedményezéséhez a szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése szükséges.

 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 • Felek a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó kötelmi jogviszonyból eredő esetleges vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben a békés rendezés kísérlete eredményre nem vezet, úgy hatáskörtől függően a Szolgáltató székhelye szerinti eljárni jogosult bíróság joghatóságát és illetékességét kötik ki.


 

1. Számú melléklet – Díjszabás

Jelen melléklet a Szolgáltató által nyújtandó egyes szolgáltatások díját tartalmazza:

 • I. Független Bérbevevői Tanúsítvány készítésének díja tanúsítványonként bruttó 12.900 HUF

  A szolgáltatási díj tartalmaz 1db bérbevevői tanúsítvány készítését és 1db független megfelelőségi vizsgálat készítését. Az elkészült bérbevevői tanúsítvánnyal korlátlan számú megfelelesőgi vizsgálat készíthető (szolgáltatási díj megfizetését követően).

 • II. Gyorsított Független Bérbevevői Tanúsítvány készítésének díja tanúsítványonként bruttó 19.900 HUF

  A szolgáltatási díj tartalmaz 1db bérbevevői tanúsítvány készítését és 1db független megfelelőségi vizsgálat készítését. Az elkészült bérbevevői tanúsítvánnyal korlátlan számú megfelelesőgi vizsgálat készíthető (szolgáltatási díj megfizetését követően).

  Gyorsított tanúsítvány készítés igénybevétele esetén Szolgáltató munkanapokon vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetését követően 24 órán belül elkészíti a bérbevevői tanúsítványt, abban az esetben, amennyiben az adatok feltöltése legkésőbb a hét utolsó munkanapján 12:00 óráig megtörténik.

 • III. Független Megfelelőségi Vizsgálat készítésének díja ingatlanonként bruttó 3.900 HUF

  Ezen szolgáltatás igénybevételével és a szolgáltatási díj megfizetésével Bérbevevőnek lehetőség van egy elkészült tanúsítványt további ingatlanra is felhasználni.