Copyright © 2018 Tenancy.hu

Kapcsolat | Visszajelzés küldése | Adatvédelmi Szabályzat |ÁSZF

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

1. A Szabályzat célja

A Tenancy Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során az általa elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordít a személyes és különleges adatok védelmére. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes és különleges adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályok betartásával kezeli.

A jelen Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseivel összhangban került kialakításra.

Jelen Szabályzat a https://www.tenancy.hu/ honlapon folyamatosan elérhető.

2. Értelmező rendelkezések

Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulásnak minősül az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

Adattovábbításnak minősül az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Harmadik személy az olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. Az adatkezelő adatai

 • Cégnév: Tenancy Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhely: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.

 • Cégjegyzékszám: Cg.13-09-184815

 • A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

 • Adószám: 25843655-2-13

 • E-mail: info@tenancy.hu

A Nemzeti Adatvédelmi, és Információszabadság Hatóság által kiadott adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-128276/2017

4. Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

 • a) vezetéknév

 • b) keresztnév

 • c) születési név

 • d) születési hely és idő

 • e) állampolgárság

 • f) bejelentett lakóhely

 • g) tartózkodási hely (levelezési cím)

 • h) jellemzően erkölcsi bizonyítványban előforduló adatok, így például büntetlen előélet

 • i) személyi igazolvány száma

 • j) e-mail cím

 • k) telefonszám (mobil, vezetékes)

 • l) Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adat

 • m) munkahelyekre vonatkozó adatok

 • n) jövedelemre vonatkozó adatok

 • o) ingatlan adatai (így például cím, típus, terület, szobák száma, komfortfokozat)

 • p) ingatlan bérleti díja és havi rezsiköltsége.

5. Az adatkezelés alapvető általános szabályai, alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről.

6. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő kizárólag abban az esetben gyűjt az érintettekről személyes adatokat, ha az érintett úgy dönt, hogy regisztrál, vagy más módon tartalmat, adatokat tölt fel az adatkezelő által üzemeltetett weboldalra, esetleg kapcsolatba szeretne lépni az adatkezelővel online kapcsolat-felvételi form segítségével.

Az érintett az oldalon történő regisztrációval kifejezett, egyértelmű és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelő az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatait nyilvántartsa, rögzítse, tárolja és a szolgáltatás nyújtásához, illetőleg a szolgáltatás minőségének javításához és ellenőrzéséhez szükséges mértékben kezelje.

7. Az adatgyűjtés formája

Az adatkezelő által biztosított weboldali form adatokkal és tartalommal való feltöltése és elküldése. A regisztrációs form kitöltése során az adatkezelő az érintett nevét, telefonszámát, illetve e-mail címét kéri el.

8. Adatok tárolására vonatkozó szabályok

Az adatkezelő az érintettek által rendelkezésre bocsátott valamennyi adat és dokumentum feltöltése után az adatokat egy elkülönített, internet hozzáférés nélküli számítógépen tárolja, tartja nyilván és dolgozza fel.

Ezt követően az adatkezelő sem az érintettek, sem más harmadik személynek nem tölti vissza és nem küldi vissza a részére átadott adatokat és dokumentumokat.

Az adatkezelő szolgáltatásnyújtása keretében az érintettek által feltöltött adatokat és dokumentumokat a szolgáltatásnyújtása keretében az érintett részére az eredmény átadását követő 60. napon véglegesen törli.

Az adatkezelő megfelelő biztonsági intézkedéseket tesz az általa tárolt személyes adatok védelme érdekében azért, hogy a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozza.

Az adatkezelő az érintettek adatait bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére, kivéve a jogszabály által meghatározott eseteket.

9. Az érintett jogai gyakorlásának biztosítása

Az adatkezelő kérés esetén tájékoztatást ad az érintett (jogosult) számára az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az (esetleges) adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett (jogosult) személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az érintett kérheti személyes adatainak törlését vagy helyesbítését is, illetve személyes adatinak kezelése ellen kifogást emelhet.

Az érintett (jogosult) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, illetve az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • egyéb, törvényben meghatározott esetekben.

Az érintett (jogosult) a jogainak megsértése esetén az adatkezelő, illetőleg az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

Panaszkezelés

A beérkező panaszokat az adatkezelő 5 munkanapon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a panaszost írásban értesíti.

Panasztételi lehetőségek

 • Cím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.

 • Levelezési cím: 2040 Budaörs, Margaréta utca 14.

 • Email: panaszkezeles@tenancy.hu

Adatkezelő panasz közlésére/benyújtására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

 • írásban (postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)

Panasz közlésével kapcsolatos eljárás:

 • elektronikus eléréssel – üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva – az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja.

 • A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az érintett az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

 • A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

 • A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

10. Bírósági jogérvényesítés

Személyes adatai védelméhez való jogát az érintett a polgári bíróság előtt is érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az érintett bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,

 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,

 • jogainak megsértése esetén, továbbá

 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha az adatkezelő a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása az adatkezelő társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Budapest Környéki Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az adatkezelő társaság készséggel áll rendelkezésre az adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából érdemes elsősorban az adatkezelő társasághoz fordulni.

11. Záró rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Az érintettek regisztrációjuk során elfogadják az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, valamint az adatkezelő Általános Szerződési Feltételeit (https://www.tenancy.hu/aszf.pdf).

A jelen szabályzat a közzétételének napján, 2017. március ..-án lép hatályba és annak visszavonásáig érvényes.